Algemene voorwaarden

Algemene Factuur- en verkoopsvoorwaarden: VELTECH BVBA

 1. De algemene factuur- en verkoopsvoorwaarden van Veltech zijn in hun geheel en zonder uitzondering van toepassing op al onze offertes, bestekken, bestellingen, facturen enz. De klant erkent formeel kennis genomen te hebben van deze voorwaarden door ondertekening van het bestek of de bestelbon en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden van Veltech hebben voorrang op die van de cliënt, behoudens uitdrukkelijke afwijking door Veltech aangenomen. Het feit dat de cliënt de algemene voorwaarden niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.
 3. De offertes en bestekken van Veltech zijn steeds vrijblijvend en zonder enige verbintenis van onzentwege. Zij zijn slechts geldig voor een periode van 30 dagen en kunnen steeds herzien worden, indien daartoe aanleiding bestaat.
 4. De offertes van Veltech met de hierbij behorende hoeveelheid materialen is samengesteld aan de hand van hetgeen met u is besproken en goedgekeurd. Eventueel ontbrekende materialen worden door Veltech kosteloos bijgeleverd en teveel geleverde materialen blijven eigendom van Veltech en zullen worden gerecupereerd. Indien echter tijdens realisatie door onvoorziene omstandigheden moete worden afgeweken van de opgemaakte offerte en hierdoor ontbrekende of te weinig onderdelen zijn, dienen deze te worden bijbesteld en zullen deze door Veltech aan u worden gefactureerd.
 5. Bij elke wijziging die u aanbrengt op de eerder door u goedgekeurde offerte van Veltech zullen, indien nodig, door Veltech kosten worden aangerekend voor extra administratieve werk en ontbrekende materialen.
 6. De leveringstermijnen van Veltech zijn steeds bij benadering gegeven. Laattijdige leveringen of uitvoeringen van werken kunnen nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst, noch tot betaling van een enige schadevergoeding door Veltech aan de klant.
 7. Klachten in verband met leveringen, uitgevoerde werken of facturen dienen Veltech steeds binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven te bereiken. Na deze datum worden door Veltech geen klachten meer aangenomen en heeft de klant zich akkoord verklaard. In geen geval kan een klacht aanleiding geven tot opschorting of uitstel van betaling van een factuur. Onder geen enkel beding zullen gedeeltelijke of volledige leveringen door Veltech kunnen terug genomen worden.
 8. Veltech geeft 2 jaar garantie op de geleverde materialen. Niet op arbeidsuren en verplaatsing. Veltech kan na oplevering van de installatie met bijbehorend inregelattest nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor een slecht werkende installatie en mogelijk hieruit voortvloeiende gevolgen, ongeacht welke aard.
 9. In elk geval van schadevergoeding kan Veltech nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag hoger dan het totale factuurbedrag van de betreffende installatie.
 10. Alle verzendingen door Veltech van en naar de koper zijn steeds ten laste van de koper, wat ook de wijze van transport is. Zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van onzentwege neemt Veltech geen retourzendingen aan.
 11. Niet of onvolledig betaalde goederen blijven te allen tijde eigendom van Veltech. De koper geeft Veltech hiertoe onvoorwaardelijke vrijheid van handelen. De koper wordt slechts eigenaar van de goederen na volledige betaling hiervan.
 12. Bij annuleren van een order door de koper, zelfs zo deze annulatie slechts gedeeltelijk is, is deze gehouden tot betaling van een schadevergoeding van minimum 30% van de prijs van de geannuleerde order, dit in toepassing van art. 1152 BW. Veltech behoudt het recht voor deze schadevergoeding te verhogen tot het door Veltech geleden verlies, indien Veltech al een aanvang heeft genomen met de uitvoering of de voorbereiding van deze order.
 13. Al facturen van Veltech zijn onmiddellijk contant en zonder enige korting te betalen bij levering van de goederen mits anders overeengekomen. Ieder bedrag dat niet betaald is bij levering zal automatisch en zonder dat er een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een maandelijkse intrest van 1 % en dit vanaf de vervaldag. Bovendien zal iedere factuur die niet betaald is op de vervaldag automatisch, zonder dat een aanmaning of ingebreke stelling vereist is, verhoogd worden met 15% met een minimum van 75 € als forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding.
 14. Bij niet betaling van de factuur op haar vervaldag behoudt Veltech het recht om eventuele overeengekomen voorwaarden of betalingstermijnen te herzien of te ontbinden en kan Veltech bestellingen die al geplaatst zouden zijn inhouden tot de betreffende factuur betaald is.
 15. Alle interesten en boeten wegens laattijdige betaling van facturen aan Veltech zijn van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd vanaf het verstrijken van de betalingstermijnen.
 16. Bij niet betaling of gedeeltelijke betaling van facturen van Veltech wordt er niets geleverd en zal bij een volgende aanbieding van de goederen extra kosten worden aangerekend aan de prijs van 150 €.
 17. Alle klachten aangaande Veltech dienen schriftelijk overgemaakt te worden binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Alle klachten na acht dagen geuit, zijn ongeldig alsook laattijdig. Alleen de rechtbanken uit het arrondissement Hasselt zijn bevoegd om te beslechten.
 18. Uitdrukkelijk Arbitrage Beding

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de arbitragecommissie OVAR vzw belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil voortspruitend uit huidig contract, definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij Ovar vzw, Pater Damiaanstraat 26, 8000 Brugge. Deze clausule vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.